Frisk- och hälsovård samt förebyggande arbete

Nyanställningsundersökning

Syftet med nyanställningsundersökningen är att göra en bedömning av individen om det föreligger några begränsningar eller hinder ur hälsosynpunkt för arbete i den sökta tjänsten, ge information om kända risker i den aktuella arbetsmiljön och ge förebyggande råd för att minimera dessa risker och att kartlägga den aktuella hälsan.

Nyanställningsundersökningen utgår från en ifylld hälsodeklaration, ett hälsosamtal förs utifrån denna. Blodtryck, blodsocker, vikt och midja mäts.

Övrigt innehåll i nyanställningsundersökningen bestäms i samråd med arbetsgivaren, exempel på innehåll är:

  • Alkohol och droganalys
  • Ergonomisk funktionsbedömning
  • Synscreening
  • Hörselundersökning

Efter undersökningen lämnas ett utlåtande till arbetsgivaren efter samtycke från individen.

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.