Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsplatsprofil (APP)

Arbetsplatsprofilen är en kartläggning av arbetsplatsens nuläge i arbetsmiljön och genomförs med hjälp av en enkät som tar ca 10 minuter att svara på. Enkäten berör områdena för organisatorisk och social arbetsmiljö, kränkande särbehandling, fysisk arbetsmiljö och risker och säkerhet. Utifrån arbetsplatsens resultat föreslår vi åtgärder och lyfter friskfaktorer för arbetsgivaren att jobba vidare med.

Medverkan vid arbetsplatsutformningar

I utformningar av nya arbetsplatser kan vi medverka som en extern part och med stöd av AFS 2020:1 (Arbetsplatsens utformning) delta i planering och utformning för en god fysisk arbetsmiljö.

Prosit

Prosit hjälper dig som arbetsgivare att hantera frånvaro på jobbet och följa frånvarostatistiken. Via denna tjänst pratar medarbetaren alltid med en legitimerad sjuksköterska i samband med sin sjuk- eller VAB anmälan och blir sedan uppringd av sjuksköterskan dag 3 för uppföljande rådgivning. Berörd chef meddelas omgående vid frånvaroanmälan. Efter 7 dagars frånvaro skickar tjänsten ut en automatisk påminnelse till chef och medarbetare om att det behövs läkarintyg från dag 8. Efter 14 dagars sjukfrånvaro anmäls ärendet automatiskt till Försäkringskassan samtidigt som medarbetaren samt chef/kontaktperson på företaget informeras.

Medverkan vid skyddskommittéarbete

Om företaget önskar medverkar vi som resurs/expert från företagshälsan vid arbetsplatsens skyddskommittéarbete. Vi får en bättre och fördjupad bild av arbetsplatsens arbetsmiljöarbete och kan lättare identifiera företagets behov och föreslå åtgärder.

Utbildning

SAM-utbildning

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön!

Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper om hur systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs. Det finns ett tydligt samband mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten.

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden.

Innehåll:

 • Arbetsmiljölagstiftning och angränsande lagstiftning
 • Grundpaket föreskrifter (AFS:ar)
 • Regelstrukturen
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Riskbedömning teori och praktik
 • MTO – Människa, Teknik, Organisation
 • Ansvar, roller och samverkan
 • Fördela arbetsmiljöuppgifter, kunskap och kompetens
 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar
 • Olyckor/tillbud
 • Arbetsmiljöpolicy, mål och rutiner, instruktioner
 • Årlig uppföljning
 • Korttidsfrånvaro och rehabilitering
 • Samtal om alkohol och droger
Utbildning

Lätt-SAM

LättSAM är en kortare introduktion (3h) till vad det innebär att jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen berör grunderna och passar dig som är helt ny inom området eller behöver en repetition.

Utbildningen kan också köpas digitalt via en utbildningsplattform.

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.

Utbildning

Vuxen-HLR

Intresset för utbildning och kunskaper i hjärt-lungräddning (HLR) ökar alltmer utanför sjukvården. Med mer kunskap i samhället utgör vi tillsammans en gemensam kraft för att rädda liv vid plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus. Flera vetenskapliga studier visar att tidigt startad HLR av lekman ökar chansen till överlevnaden 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst. Under utbildningen lär du dig HLR för vuxna. Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:
 • identifiera ett hjärtstopp
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • med kunskaperna som grund, ska du vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.
Utbildning

Vuxen-HLR med första hjälpen

Utbildning utifrån föreskriften Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7
Under utbildningen lär du dig vuxen HLR, använda en hjärtstartare samt ge första hjälpen utifrån L-ABCDE.

Målet med utbildningen är att kursdeltagarna ska kunna:

 • Identifiera ett hjärtstopp
 • Larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i behov av hjälp samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll.
 • Kunna ge HLR samt använda en hjärtstartare.
 • Ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar samt ge första hjälpen utifrån L-ABCDE till dess att ambulans/räddningstjänst anländer.
 • Få kunskap i Krisstöd – psykiskt och socialt omhändertagandet i samband med olycka, akuta krissituationer och liknande händelser som kan utlösa krisreaktioner.
Utbildning

Vuxen-HLR med el-tillägg

Intresset för utbildning och kunskaper i hjärt-lungräddning (HLR) ökar alltmer utanför sjukvården. Med mer kunskap i samhället utgör vi tillsammans en gemensam kraft för att rädda liv vid plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus. Flera vetenskapliga studier visar att tidigt startad HLR av lekman ökar chansen till överlevnaden 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst. En utbildning för dig som arbetar som elektriker, fastighetstekniker eller jobbar med starkström. Under utbildningen lär du dig HLR för vuxna. Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:
 • identifiera ett hjärtstopp
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.
Elskador:
 • Vad händer i kroppen?
 • Åtgärder vid elolycka
 • Strömgenomgång
 • El-brännskada
 • Ljusbågsolycka
 • Fallolycka orsakad av elolycka
 • Vikten av sjukvård
 • Lagar och regler
Utbildning

Barn-HLR

Intresset för utbildning och kunskaper i hjärt-lungräddning (HLR) ökar alltmer utanför sjukvården. Med mer kunskap i samhället utgör vi tillsammans en gemensam kraft för att rädda liv vid plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus. Flera vetenskapliga studier visar att tidigt startad HLR av lekman ökar chansen till överlevnaden 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst. Under utbildningen lär du dig Barn-HLR 0-18 år. Efter genomförd utbildning ska kursdeltagarna kunna:
 • identifiera ett hjärtstopp
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.
Utbildning

Allergiframkallande ämnen - digital

En utbildning som ger dig kunskap för att kunna arbeta säkert med allergiframkallande ämnen och produkter, som uppfyller kraven i AFS 2014:43 §37. 

Du får lära dig om olika produktgrupper, deras egenskaper, hälsoriskerna samt vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att arbetet på din arbetsplats ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Innehåll:

 • Lagstiftning inom området
 • Kemiska risker och riskbedömning
 • Kemiska produkter som hanteras
 • Processer som kan avge allergiframkallande ämnen
 • Skyddsåtgärder för säkert arbete
 • Ventilation

Situationer som kräver personlig skyddsutrustning och vilken typ som är lämplig.

Utbildningen genomförs i en digital utbildningsplattform.

Utbildning

Allergiframkallande ämnen

En utbildning som ger dig kunskap för att kunna arbeta säkert med allergiframkallande ämnen och produkter som uppfyller kraven i AFS 2014:43 §37. 

Du får lära dig om olika produktgrupper, deras egenskaper, hälsoriskerna samt vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att arbetet på din arbetsplats ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Innehåll:

 • Lagstiftning inom området
 • Kemiska risker och riskbedömning
 • Kemiska produkter som hanteras
 • Processer som kan avge allergiframkallande ämnen
 • Skyddsåtgärder för säkert arbete
 • Ventilation

Situationer som kräver personlig skyddsutrustning och vilken typ som är lämplig.

För vissa diisocyanater finns det utökade utbildningskrav enligt Reach-förordningen, post 74 i bilaga XVII som började gälla den 24 augusti 2023. Denna utbildning täcker båda regelverken.

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.