Frisk- och hälsovård samt förebyggande arbete

Alkohol och droger i arbetslivet

Alkohol- och drogpolicy på arbetsplatser

Alkohol och droger i arbetslivet kan leda till många problem på arbetsplatsen. Det handlar om sämre hälsa och risk för ökad frånvaro hos medarbetare men också om risker för olyckor och tillbud i arbetsmiljön. 

Policyn syftar till att beskriva vad som gäller på arbetsplatsen, ansvar och vilka åtgärder som sätts in vid överträdelse av policyn. 
Vi kan vara behjälpliga med att bidra till underlag till sådan policy om det saknas på företaget.

För att kunna genomföra slumpvisa alkohol- och drogtester krävs att företaget har en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen. 

Slumpvisa alkohol- och drogtester på arbetsplatser

Att genomföra slumpvisa alkohol- och drogtester syftar till att arbetsmiljön säkras för både medarbetare och kunder. 

För att slumpvis alkohol- och drogtestning ska utföras krävs att företaget har en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen. Vi utför sedan testning i ett förbestämt intervall (HumanResurs beslutar om aktuell dag utan arbetsgivarens vetskap) och slumpen kommer att avgöra vilka som blir provtagna vid varje tillfälle. 

Aktivt stöd vid alkoholproblematik

15-metoden vänder sig till individer som identifierar sig till ett ”riskbruk” avseende alkohol och som därför är motiverade till att arbeta mot en livsstilsförändring. 15-metoden bygger på evidensbaserad forskning och är utvecklad för att användas inom företagshälsa eller primärvård. Vi har medarbetare som är utbildade i denna metodik.
Metoden omfattar tre steg och bygger på samtal, provtagning samt egna arbetsuppgifter mellan samtalen. Behov av antal träffar kan variera mellan olika individer. 

När en medarbetare testas positivt men inte identifierar sig med att ha problem med alkohol eller droger upprättar HumanResurs i samarbete med individ och arbetsgivare ett kontrakt för slumpmässig provtagning under ett bestämt tidsintervall. Provsvar följs och eventuella åtgärder sätts in vid behov. 

Utbildning

Alkohol- och drogförebyggande arbete och riskbruk i arbetslivet

Alkohol- och drogfrågor, samt med de risker de är kopplade till i arbetslivet, är ett ständigt aktuellt och viktigt ämne. Detta medför att HumanResurs har ett utbildningsunderlag som kontinuerligt förnyas och uppdateras utifrån rådande riktlinjer. Vi tillhandahåller utbildningar som skräddarsys mot den verksamhet och det behov som finns.

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.