Psykosocialt arbete

Krisstöd

Ett bra omhändertagande i krissituationer kan ibland vara helt livsavgörande. Det har ofta även en långsiktigt positiv inverkan på relationerna på arbetsplatsen. 

Krisplanen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och ger ett viktigt stöd till chefer, arbetsledare och krisgrupper när något allvarligt händer.

Vi erbjuder:

  • Stöd i att förbereda och krissäkra organisationen utifrån krav från Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7).
  • Stöd i att formulera en krisplan.
  • Stöd för chefer, arbetsledare och krisgrupper.
  • Simuleringsövningar för att testa företagets krisplan.
  • Stöd genom krisens olika faser, genom såväl individuellt anpassade insatser, som insatser på gruppnivå.
  • Psykologisk och medicinsk bedömning vid behov.
  • Vi erbjuder Första hjälpare utbildning, där ingår HLR, första hjälpen samt krishantering.

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.