Arbetsrelaterad sjukvård och behandling

Rehabilite­ring

Aktiv medverkan i rehabiliteringsärenden

I rehabiliteringsärenden jobbar vi tillsammans med individ och arbetsgivare för att få en bild kring ohälsan och vad man kan göra åt den. För att få en samlad bild och kunna ge stöd till individen, chefer och HR kring rehabiliteringen utförs ofta trepartssamtal. Detta gör vi för att underlätta återgång i arbete eller undvikande av arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivningar.

Utbildning

Utbildning i arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering

Händer det att du ställs inför rehabiliteringsfrågor i arbetet? Behöver du kunskap om hur du jobbar praktiskt med dem på ett effektivt sätt? Denna utbildning ger dig mer kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö samt hur du kan jobba med dessa ibland kluriga frågor så att arbetsmiljöarbetet blir en framgångsfaktor.

Syftet med utbildningen är att få förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2020:5, (1994:1) och 2015:4, arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken.

Efter

Efter utbildningen ska deltagaren:

  • känna till grundläggande lagar och begrepp inom området
  • ha förståelse för ansvar och roller som gäller för olika parter i arbetet med arbetsanpassning och arbetsinriktad rehabilitering
  • ha kunskaper om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och förståelse för hur dessa frågor kan integreras i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • känna till och ha kunskap om vilka krav som ställs i de aktuella föreskrifterna samt förstå nyttan med policys och rutiner
  • ha kännedom om konkreta verktyg och var man kan hitta dessa.

Kontakta oss

För rådgivning och bokning, kontakta oss på 0660-29 98 30.