Tjänster

Vi har lång erfarenhet av att jobba främjande i arbetslivet, här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda. Vi har tjänster för alla nivåer – individen, chefen och hela arbetsplatsen. Utifrån företagets identifierade behov hjälper vi till att föreslå rätt insatser för målet att nå hälsosamma arbetsplatser med friska medarbetare.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö handlar om att förebygga och minska hälsorisker på arbetsplatsen. Vi har expertkunskap inom olika områden som arbetsorganisation, ergonomi, medicin och rehabilitering. HumanResurs kan stödja arbetsgivaren och de anställda i arbetsmiljöarbetet genom att undersöka, bedöma och föreslå åtgärder för en sund och säker arbetsmiljö.

Frisk- och hälsovård samt förebyggande arbete

Friskvård och hälsovård är insatser som främjar hälsa och minskar sjukdomsrisker. Förebyggande arbete innebär att identifiera och åtgärda problem i arbetsmiljön. Exempel på vad det kan innebära är hälsokontroller av olika slag, friskvårdsarbete och att jobba de risker som är kopplade till alkohol och droger.

Psykosocialt arbete

Psykosocialt arbete syftar till att förbättra individens psykiska välmående och förebygga psykisk ohälsa. Det kan innefatta olika insatser som samtal, bedömning, behandling, stöd i kriser och konflikter samt gruppaktiviteter. Psykosocialt arbete bygger på samtalskontakt individuellt eller i grupp, men också på sociala insatser i individens närmiljö.

Arbetsrelaterad sjukvård och rehabilitering

Arbetsrelaterad sjukvård och rehabilitering är insatser som syftar till att främja hälsa och arbetsförmåga hos de anställda. Det kan innebära att erbjuda snabb och kvalificerad vård och behandling, stödja återgång i arbete efter sjukdom eller skada, följa upp sjuk- och friskanmälan samt erbjuda vaccinationer i tjänsten.