Frisk- och hälsovård samt förebyggande arbete

Arbetshälsa

Arbetshälsa och livsstilssamtal

Målsättningen med ett Arbetshälsa och livsstilsamtal är att motivera individen till att stärka beteenden som främjar hälsa. Under samtalet får individen reflektera över sin livsstil, arbetsmiljö och eventuella risker. 

Inför besöket fyller medarbetarna i en enkät via en länk. Enkäten ligger till grund för samtalet och berör; arbetshälsa, fysisk- och organisatorisk, social arbetsmiljö och varför livsstilsval är viktigt för att må bra både på arbetet och fritiden. Under besöket mäts blodtryck, blodsocker, vikt, midjemått och BMI.

Tillval som är möjliga: synscreening, hörselkontroll, konditionstest och spirometri.


Vid 15 deltagare eller fler ingår en gruppsammanställning med förslag på förbättringsåtgärder. Sammanställningen är ett underlag för arbetsgivarens fortsatta strategiska hälsoarbete.

Den livsstilsrelaterade ohälsan beräknas idag stå för en stor del av den sammanlagda ohälsa vi har i Sverige och kan många gånger påverka hur vi presterar i arbetslivet. Det finns därför stora vinster att hämta genom att stärka hälsofrämjande beteenden både på individ- och organisationsnivå.

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.

Hälsoscreening med arbetsplatsprofil

Ger ett nuläge på arbetsplatsen och är ett underlag för ert strategiska hälsoarbete. Den kartlägger måendet på en arbetsplats och ger svar på hur den organisatoriska, sociala och fysiska miljön upplevs, samt risker och säkerhet. Enkäten består av standardiserade, evidensbaserade frågor, medarbetarna kan även komplettera med egna kommentarer.

Det finns två alternativa upplägg:

  1. Samtliga medarbetare erbjuds ett besök, under besöket får individen ett motiverande samtal utifrån ifylld enkät. Blodtryck, blodsocker, vikt och midjemått mäts. Uppföljningar erbjuds för de personer som identifieras vara i riskgrupp (gula, röda).
  2. Man kan även välja att enbart skicka ut enkäten och utifrån resultatet identifieras individer som är i riskgrupp (gula, röda). Dessa individer erbjuds besök hos HumanResurs, förslagsvis två hälsosamtal samt två telefonuppföljningar däremellan.

Enkäten tar ca 10-15 minuter att besvara och omfattar fysisk aktivitet, kost, alkohol, tobak, vikt, symptom, stress, återhämtning, upplevd hälsa och motivation samt frågor med fokus på arbetsmiljö; psykosocial- och fysisk arbetsmiljö, kränkande särbehandling samt risker och säkerhet.

Som arbetsgivare får en sammanställning av resultatet på gruppnivå och vi kan tillsammans identifiera fokusområden att eventuellt arbeta vidare med. Den stora vinsten med Hälsoscreeningen är att vi kan identifiera de personer som är i störst behov av förändring och därigenom lägga eventuella insatser där de behövs. 

Tillval som är möjliga: synscreening, hörselkontroller och spirometri.

Vid 15 deltagare eller fler ingår en gruppsammanställning med förslag på förbättringsåtgärder. Sammanställningen är ett underlag för arbetsgivarens fortsatta strategiska hälsoarbete.

Hälsoundersökning i arbetslivet

Vi rekommenderar Hälsoundersökning i arbetslivet när du som arbetsgivare önskar en helhetsbild av dina medarbetares upplevda hälsa, livsstil och arbetsmiljö.

Enkäten är flexibel och anpassas efter behov, syfte och mål. Tillsammans med arbetsgivaren väljs vilka frågor som ska ingå. Hälsoundersökning i arbetslivet ger underlag för planering och prioritering av ett fortsatt strategiskt hälso- och arbetsmiljöarbete i organisationen.

Medarbetaren får insikt om hur olika faktorer hänger ihop och hur man själv kan bidra till en hållbar livsstil och arbetshälsa.

Tillval som är möjliga: synscreening, hörselkontroller och spirometri.


Vid 15 deltagare eller fler ingår en gruppsammanställning med förslag på förbättringsåtgärder. Sammanställningen är ett underlag för arbetsgivarens fortsatta strategiska hälsoarbete.

Fysisk funktionsanalys (FFA)

Den fysiska funktionsanalysen är ett standardiserat test som görs på individnivå med syfte att tidigt kunna identifiera bristande rörlighet, styrka, koordination och kondition. Med tidiga förebyggande åtgärder kan man förhindra framtida belastningsrelaterade besvär. Testet kan utföras så väl hos som ute på arbetsplatsen. Vid testtillfället mäts individens rörlighet, kondition och styrka. Konditionen mäts i ett cykeltest. När testet är slutfört får varje individ en återkoppling på förbättringsåtgärder som är anpassade utifrån den nivå som hen befinner sig i. Alla individer får konkreta förslag, inte bara de som har förbättringsmöjligheter.

Återkoppling sker genom en rapport på gruppnivå där arbetsgivaren får en sammanställning och förslag på åtgärder för att främja individernas fysiska kapacitet samt underlätta för företagets förebyggande hälsoarbete.

Utbildning

Basal kroppskännedom (BK)

Upptäck, förstå och stärk dina egna inneboende resurser!

Basal kroppskännedom (BK) är en fysioterapeutiskt behandlingsmetod som gör dig medveten om hur du rör dig och hur du använder din kropp. En viktig del av behandlingen är att arbeta med både de kroppsliga och själsliga aspekterna av individen – ”en kroppslig men även själslig upptäcktsresa”.

Att minska på känslor och stress som lagras i våra kroppar sätter spår i vår hållning. Stärka förmågan till mental närvaro – att vara ”här och nu”. Få redskapen för att upptäcka och förändra rörelsevanor, förbättra balans, stabilare hållning, bättre sömnvanor, friare andning och mindre smärta. Att använda sig av BK kommer ge ökade möjligheter att använda kroppen på ett funktionellt och skonsamt sätt. Innehåll Behandlingen utförs i grupp genom enkla avslappnings – och rörelseövningar. Fysioterapeuten visar rörelser som är anpassade efter människans anatomiska förutsättningar och rörelsemönster, med syfte att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen.

Vi träffas i grupp (ca 5-8 tillfällen) och träffarna kan vara både fysiska och digitala.

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.

Hälsoprofilbedömning (HPB)

Livsstilen är avgörande för människors hälsa. En hälsosam livsstil bidrar dessutom till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv. Hälsoprofilbedömning är ett möte mellan en utbildad Hälsoprofilbedömare och en deltagare för att motivera och skapa insikt till livsstilsförändring. Hälsoprofilbedömning är även arbetsgivarens underlag för sitt strategiska hälsoarbete.

En enkät med frågor om hälsa och livsstil besvaras innan besöket. Frågorna omfattar fritidsvanor, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, eventuella mediciner samt sjukdomar, upplevd stress och hälsa. En hälsoprofilbedömning genomförs alltid konfidentiellt.

På plats går deltagaren och hälsoprofilbedömaren tillsammans igenom deltagarens livsstil och upplevda hälsa. Samtalet ger deltagaren en möjlighet att förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Längd, vikt, midjemått och blodtryck mäts. Konditionstest på cykel utförs enligt Ekblom-Bak.

Vid 15 deltagare eller fler ingår en gruppsammanställning med förslag på förbättringsåtgärder. Sammanställningen är ett underlag för arbetsgivarens fortsatta strategiska hälsoarbete.

Hörselundersökning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller (AFS 2005:16) ska de arbetstagare som exponeras för buller som är lika med eller överstiger något av de övre insatsvärdena i 3 § erbjudas hörselundersökning. Syftet med hörselundersökningar är att tidigt upptäcka hörselnedsättningar och bevara hörseln.

Buller är den absolut vanligaste miljöorsaken till hörselnedsättning. Det finns även kemiska ämnen som kan påverka eller skada hörseln, dessa kallas ototoxiska ämnen. Ototoxiska ämnen kan ge hörselskador som tinnitus, hörselnedsättning eller ljudöverkänslighet, ensamt eller i kombination med buller och ibland rökning.

Riktade hälsoundersökningar som denna är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att undersöka och förbättra arbetsmiljön för både företaget och individen.
Under hörselundersökningen förs även ett samtal med individen kring hörsel och buller.

För att få en gruppsammanställning krävs minst 15 deltagare.

Formgjutna fotbäddar

När problematik i knän, höfter och rygg uppstår beror detta ofta på våra fötter och hur vi går. Precis som varje människa är unik är också våra fötter unika och kan därför behöva specialanpassningar för att förebygga eller ta bort problem/smärta.

Hälsporrar, Hallux valgus, Mortons neurom, uttrampad hälkudde och framfotsinsufficiens är samtliga problematik som är kopplad till fotvalvets uppbyggnad. En individuellt anpassad fotbädd hjälper foten att få en jämnare belastning genom att antingen stödja, avlasta eller korrigera.

Undersökning görs av dina fötter och scannas sedan med en 3D-scanner för att få en exakt avläsning. Den inskannade avläsningen skickas vidare för formgjutning och tillverkning av fotbäddarna av erfarna ortopedtekniker.
Efter ca 1 vecka finns dina fotbäddar på Företagshälsan och du kallas till ett återbesök för anpassning av fotbädden till dina skor.

Kontakta oss

Kontakta oss på fh@humanresurs.se så återkopplar vi till dig eller direkt med någon hos oss som ni varit i kontakt med.

Offert skickas på förfrågan efter identifierat behov och omfattning.